طیف‌های رنگی

طیف‌های پایه رنگ زرد

کد رنگ: Yellow

کد رنگ: Mellow

کد رنگ: Cyber

کد رنگ: Royal

کد رنگ: Banana

کد رنگ: Tuscany

کد رنگ: Lemon

کد رنگ: Bumble Bee

کد رنگ: Cream

کد رنگ: Peach

کد رنگ: Laguna

کد رنگ: Mustard

کد رنگ: Corn

کد رنگ: Pinapple

کد رنگ: Flaxen

کد رنگ: Egg Nog

کد رنگ: Trombone

کد رنگ: Flax

کد رنگ: Ecru

کد رنگ: Sepia

طیف‌های پایه رنگ نارنجی

کد رنگ: Orange

کد رنگ: Gold

کد رنگ: Golden Rod

کد رنگ: Pumpkin

کد رنگ: Fire

کد رنگ: Ochre

کد رنگ: Burnt Orange

کد رنگ: Dijon

کد رنگ: Tangerine

کد رنگ: Tiger

کد رنگ: Honey

کد رنگ: Carrot

کد رنگ: Amber

کد رنگ: Apricot

کد رنگ: Bronze

کد رنگ: Cider

کد رنگ: Clay

کد رنگ: Rust

کد رنگ: Amber 2

کد رنگ: Spice

طیف‌های پایه رنگ قرمز

کد رنگ: Red

کد رنگ: Salmon

کد رنگ: Scarlet

کد رنگ: Barn Red

کد رنگ: Imperial

کد رنگ: Indian Red

کد رنگ: Chili

کد رنگ: Fire Brick

کد رنگ: Maroon

کد رنگ: RedWood

کد رنگ: Raspberry

کد رنگ: Candy Apple

کد رنگ: Ferrari

کد رنگ: Persian

کد رنگ: U.S. Flag

کد رنگ: Carmine

کد رنگ: Burgundy

کد رنگ: Crimson

کد رنگ: Sangria

کد رنگ: Mahogany

طیف‌های پایه رنگ صورتی

کد رنگ: Pink

کد رنگ: Ruby

کد رنگ: Ultra

کد رنگ: Thulian

کد رنگ: Magenta

کد رنگ: Rose Pink

کد رنگ: Lavender

کد رنگ: Creamy

کد رنگ: Fuchsia

کد رنگ: French Rose

کد رنگ: Cerise

کد رنگ: Carnation

کد رنگ: Brick

کد رنگ: Amaranth

کد رنگ: Taffy

کد رنگ: Bubble Gum

کد رنگ: Hot Pink

کد رنگ: Punch

کد رنگ: Lemonnade

کد رنگ: Flamingo

طیف‌های پایه رنگ بنفش

کد رنگ: Violet

کد رنگ: Hibiscus

کد رنگ: Mauve

کد رنگ: Mulberry

کد رنگ: Lavender

کد رنگ: Orchid

کد رنگ: Lilac

کد رنگ: Electric

کد رنگ: African

کد رنگ: Grape

کد رنگ: Amethyst

کد رنگ: Byzantine

کد رنگ: Fandango

کد رنگ: Helio

کد رنگ: Floral

کد رنگ: Thistle

کد رنگ: Royal

کد رنگ: Lillipop

کد رنگ: Plum

کد رنگ: Eggplant

طیف‌های پایه رنگ آبی

کد رنگ: Blue

کد رنگ: Yale

کد رنگ: Pigeon

کد رنگ: Sky

کد رنگ: Independence

کد رنگ: Air Force

کد رنگ: Baby Blue

کد رنگ: Navy

کد رنگ: Steel

کد رنگ: Corolina

کد رنگ: Turkish

کد رنگ: Maya

کد رنگ: Corn Flower

کد رنگ: Olympic

کد رنگ: Sapphire

کد رنگ: Azure

کد رنگ: Egyptian

کد رنگ: Denim

کد رنگ: Russian

کد رنگ: Space

طیف‌های پایه رنگ سبز

کد رنگ: Green

کد رنگ: Forest

کد رنگ: Sage

کد رنگ: Olive

کد رنگ: Lime

کد رنگ: Hunter

کد رنگ: Jade

کد رنگ: Artichoke

کد رنگ: Fern

کد رنگ: Jungle

کد رنگ: Laurel

کد رنگ: Moss

کد رنگ: Mint

کد رنگ: Pine

کد رنگ: Tea

کد رنگ: Army

کد رنگ: Emerald

کد رنگ: Kelly

کد رنگ: Sacramento

کد رنگ: Sea

طیف‌های پایه رنگ قهوه‌ای

کد رنگ: Brown

شناسه رنگ: ۷C4700

کد رنگ: Cedar

شناسه رنگ: ۴B3A26

کد رنگ: Cinnamon

شناسه رنگ:

کد رنگ: Brunette

شناسه رنگ:

کد رنگ: Mocha

شناسه رنگ:

کد رنگ: Umber

شناسه رنگ:

کد رنگ: Tortilla

شناسه رنگ:

کد رنگ: Chocolate

شناسه رنگ:

کد رنگ: Syrup

شناسه رنگ:

کد رنگ: Gingerbread

شناسه رنگ:

کد رنگ: Caramel

شناسه رنگ:

کد رنگ: Walnut

شناسه رنگ:

کد رنگ: Pecan

شناسه رنگ:

کد رنگ: Wood

شناسه رنگ:

کد رنگ: Hickory

شناسه رنگ:

Egg Nog

شناسه رنگ:

کد رنگ: Peanut

شناسه رنگ:

کد رنگ: Tawny

شناسه رنگ:

کد رنگ: Coffee

شناسه رنگ:

کد رنگ: Russet

شناسه رنگ:

طیف‌های پایه رنگ طوسی

کد رنگ: Gray

شناسه رنگ: ۸۲۸۲۸۲

کد رنگ: Fossil

شناسه رنگ: ۷۸۷۲۷۶

کد رنگ: Mink

شناسه رنگ: ۸۸۸۰۷B

کد رنگ: Pearl River

شناسه رنگ: D9DDDC

کد رنگ: Abalone

شناسه رنگ: D6CFC7

کد رنگ: Harbor Gray

شناسه رنگ: C7C6C1

کد رنگ: Smoke

شناسه رنگ: BEBDB8

کد رنگ: Thunder

شناسه رنگ: BDB7AB

کد رنگ: Pewter

شناسه رنگ: ۹۹۹DA0

کد رنگ: Steel

شناسه رنگ: ۷۷۷B7E

کد رنگ: Stone

شناسه رنگ: ۸۷۷F7D

کد رنگ: Iron

شناسه رنگ: ۴۸۴۹۴B

کد رنگ: Rhino

شناسه رنگ: B9BBB6

کد رنگ: Trout

شناسه رنگ: ۹۷۹۷۸F

کد رنگ: Seal

شناسه رنگ: ۸۱۸۳۸۰

کد رنگ: Lava

شناسه رنگ: ۸۰۸۵۸۸

کد رنگ: Shadow

شناسه رنگ: ۳۶۳۶۳۶

کد رنگ: Ash

شناسه رنگ: ۵۴۴C4A

کد رنگ: Anchor

شناسه رنگ: ۳E424B

کد رنگ: Characoal

شناسه رنگ: ۲۲۲۰۲۱

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229