تصاویر افقی با موضوع | طبیعت

چگونگی انتخاب تصویر یا طیف رنگی

انتخاب از طرح‌های پیشنهادی:

با توجه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی ارائه شده، تصویر یا رنگ موردنظر چاپی خود را انتخاب و کد مربوطه به آن تصویر یا رنگ را که در قسمت پایین هر تصویر درج شده را یادداشت نمایید. پس از تایید نهایی خرید مربوط به پنل‌های گرم‌شونده، با مراجعه به تصاویر و طیف‌های رنگی پیشنهادی (منوی پروژه‌ها و گالری تصاویر | طرح‌های محصولات دکوراتیو) کد طرح موردنظر خود را در فرم موجود درج نمایید.

سفارش طرح دلخواه:

در صورتی که از مجموعه طرح‌های پیشنهادی، تصویر یا طرح موردنظر خود را انتخاب نکردید، از طریق سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه می‌توانید تصویر یا طرح مورد نظر سفارشی را در فرم مربوطه آپلود نمایید.

روش اول | انتخاب طرح خاص سفارشی:
در صورتی که برای تصویر مورد نظر سفارشی، نیاز به جستجو در اینترنت دارید، پیشنهاد می‌کنیم با اجرای ف.ی.ل.ت.ر ش.ک.ن به سایت شاتراستاک مراجعه نمایید و تصاویر خود را در سایت شاتراستاک جستجو نمایید و کد مربوطه به تصویر سفارشی انتخابی خود در سایت مذکور ویا تصویر آن را از طریق فرم موجود در سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه به همکاران آلتان اعلام دارید.

روش دوم | ثبت تصویر یا رنگ دلخواه (خانوادگی، کاری و…):

در صورتی که قصد چاپ تصویر یا طرح خاصی دلخواه مثل عکس فرزندان، خانوادگی، شغلی، پروژه‌ خاص و… را دارید که ممکن است توسط خودتان یا فرد دیگری عکاسی شده باشد. می‌توانید از سفارش طرح‌های دکوراتیو دلخواه تصویر یا طرح خاص خود را به همکاران آلتان اعلام دارید.


* پس از آپلود و ارسال تصویر سفارشی موردنظر، فایل موردنظر توسط همکاران آلتان بررسی و چگونگی قابلیت چاپ اطلاع‌رسانی می‌گردد.

تصاویر افقی با موضوع | طبیعت

TP-N-01

کد: TP - N - 01

کد: TP - N - 02

TP-N-03

کد: TP - N - 03

TP - N - 04

کد: TP - N - 04

TP - N - 05

کد: TP - N - 05

TP - N - 06

کد: TP - N - 06

TP - N - 07

کد: TP - N - 07

TP - N - 08

کد: TP - N - 08

TP - N - 09

کد: TP - N - 09

TP - N - 10

کد: TP - N - 10

TP - N - 11

کد: TP - N - 11

TP - N - 12

کد: TP - N - 12

TP - N - 13

کد: TP - N - 13

TP - N - 14

کد: TP - N - 14

TP - N - 15

کد: TP - N - 15

TP - N - 16

کد: TP - N - 16

TP - N - 17

کد: TP - N - 17

TP - N - 18

کد: TP - N - 18

کد: TP - N - 19

TP - N - 20

کد: TP - N - 20

TP - N - 21

کد: TP - N - 21

TP - N - 22

کد: TP - N - 22

کد: TP - N - 23

TP - N - 24

کد: TP - N - 24

TP - N - 25

کد: TP - N - 25

کد: TP - N - 26

TP - N - 27

کد: TP - N - 27

کد: TP - N - 28

کد: TP - N - 29

TP - N - 30

کد: TP - N - 30

TP - N - 31

کد: TP - N - 31

TP - N - 32

کد: TP - N - 32

TP - N - 33

کد: TP - N - 33

کد: TP - N - 34

TP - N - 35

کد: TP - N - 35

TP - N - 36

کد: TP - N - 36

TP - N - 37

کد: TP - N - 37

TP - N - 38

کد: TP - N - 38

TP - N - 39

کد: TP - N - 39

کد: TP - N - 40

کد: TP - N - 41

کد: TP - N - 42

کد: TP - N - 43

کد: TP - N - 44

کد: TP - N - 45

TP - N - 46

کد: TP - N - 46

کد: TP - N - 47

TP - N - 48

کد: TP - N - 48

کد: TP - N - 49

کد: TP - N - 50

کد: TP - N - 51

TP - N - 52

کد: TP - N - 52

کد: TP - N - 53

TP - N - 54

کد: TP - N - 54

TP - N - 55

کد: TP - N - 55

کد: TP - N - 56

کد: TP - N - 57

TP - N - 58

کد: TP - N - 58

TP - N - 59

کد: TP - N - 59

TP - N - 60

کد: TP - N - 60

کد: TP - N - 61

TP - N - 62

کد: TP - N - 62

کد: TP - N - 63

کد: TP - N - 64

کد: TP - N - 65

TP - N - 66

کد: TP - N - 66

کد: TP - N - 67

TP - N - 68

کد: TP - N - 68

کد: TP - N - 69

کد: TP - N - 70

TP - N - 71

کد: TP - N - 71

TP - N - 72

کد: TP - N - 72

TP - N - 73

کد: TP - N - 73

TP - N - 74

کد: TP - N - 74

TP - N - 75

کد: TP - N - 75

TP - N - 76

کد: TP - N - 76

TP - N - 77

کد: TP - N - 77

TP - N - 78

کد: TP - N - 78

کد: TP - N - 79

کد: TP - N - 80

کد: TP - N - 81

کد: TP - N - 82

TP - N - 83

کد: TP - N - 83

کد: TP - N - 84

TP - N - 85

کد: TP - N - 85

TP - N - 86

کد: TP - N - 86

TP - N - 87

کد: TP - N - 87

TP - N - 88

کد: TP - N - 88

TP - N - 89

کد: TP - N - 89

TP - N - 90

کد: TP - N - 90

کد: TP - N - 91

کد: TP - N - 92

کد: TP - N - 93

کد: TP - N - 94

کد: TP - N - 95

کد: TP - N - 96

کد: TP - N - 97

کد: TP - N - 98

کد: TP - N - 99

کد: TP - N - 100

کد: TP - N - 101

کد: TP - N - 102

کد: TP - N - 103

کد: TP - N - 104

کد: TP - N - 105

کد: TP - N - 106

کد: TP - N - 107

کد: TP - N - 108

کد: TP - N - 109

کد: TP - N - 110

کد: TP - N - 111

کد: TP - N - 112

کد: TP - N - 113

کد: TP - N - 114

کد: TP - N - 115

کد: TP - N - 116

کد: TP - N - 117

کد: TP - N - 118

کد: TP - N - 119

کد: TP - N - 120

کد: TP - N - 121

کد: TP - N - 122

کد: TP - N - 123

کد: TP - N - 124

کد: TP - N - 125

کد: TP - N - 126

کد: TP - N - 127

کد: TP - N - 128

کد: TP - N - 129

کد: TP - N - 130

کد: TP - N - 131

کد: TP - N - 132

کد: TP - N - 133

کد: TP - N - 134

کد: TP - N - 135

کد: TP - N - 136

کد: TP - N - 137

کد: TP - N - 138

کد: TP - N - 139

کد: TP - N - 140

کد: TP - N - 141

کد: TP - N - 142

کد: TP - N - 143

کد: TP - N - 144

کد: TP - N - 145

کد: TP - N - 146

کد: TP - N - 147

کد: TP - N - 148

کد: TP - N - 149

کد: TP - N - 150

کد: TP - N - 151

کد: TP - N - 152

کد: TP - N - 153

کد: TP - N - 154

کد: TP - N - 155

کد: TP - N - 156

کد: TP - N - 157

کد: TP - N - 158

کد: TP - N - 159

کد: TP - N - 160

کد: TP - N - 161

کد: TP - N - 162

کد: TP - N - 163

کد: TP - N - 164

کد: TP - N - 165

واتساپ چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
تماس سریع : 09120198229